PAUSE HERE

Kesimpulan

Pembangunan negara bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat supaya semua rakyat tanpa mengira kaum dapat menikmati kehidupan yang sempurna. Dengan demikian, dasar-dasar pembangunan dibentuk untuk mewujudkan satu masyarakat yang bersatu padu. Usaha-usaha pembangunan ekonomi adalah bertujuan untuk mengurangkan lagi jurang perbezaan antara kaum, wilayah dan negeri agar integrasi nasional dapat dicapai.


Tegasnya , kerajaan Malaysia telah mengambil inisiatif yang sangat bersunguh-sungguh untuk mengangkat ekonomi negara ke tahap yang paling maksima . Biarpun begitu , kerajaan juga sangat mengambil kira kesan jangka pendek dan panjang terhadap sesuatu pelaksanaan dasar pembangunan tersebut . Justeru , tidak hairanlah aspek pembasmian kemiskinan , peningkatan KDNK dan taraf ekonomi seisi rumah dibangunkan seiring dengan penyusunan semula masyarakat dan agihan ekonomi yang seimbang antara semua kaum , masyarakat dan juga kawasan . 


Semua dasar pembangunan yang digubal oleh kerajaan merupakan satu garis panduan yang amat penting dalam membentuk sahsiah peribadi manusia dalam negara dan juga menjamin perpaduan sekaligus keharmonian rakyat . Dasar-dasar ini digubal supaya setiap pihak mendapat layanan yang saksama , menitikberatkan nilai kemanusiaan , bertolak ansur sesama kaum dan jantina , malahan meletakkan negara dengan satu identiti yang tersendiri di mata dunia  . Walau bagaimanapun , keberkesanannya amat bergantung kepada penghayatan rakyat negara terhadap setiap dasar yang digubal tersebut

No comments: