PAUSE HERE

4.2.1 Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Dasar Kebudayaan Kebangsaan didefinisikan sebagai kebudayaan keseluruhan cara hidup manusia. Kebudayaan penting dalam proses pembangunan negara kerana keperibadian Malaysia mesti dipupuk melalui usaha meningkatkan pembangunan sosioekonomi dan politik. Ianya memerlukan kerjasama dan penglibatan semua lapisan masyarakat.Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum. Maka, proses pembentukan kebudayaan nasional mestilah melakukan sebuah perancangan yang teliti dan rapi agar dapat melahirkan cara hidup yang harmoni.

Buat pengetahuan semua pembaca, Dasar Kebudayaan Kebangsaan telah diperkenalkan pada tahun 1971 di Malaysia. Ianya lahir daripada gagasan Kongres Kebudayaan Kebangsaan. Dasar ini ditubuhkan sebagai garis panduan dalam membentuk,mewujud dan mengekalkan identiti negara. Penggubalan dasar mestilah mempertimbangkan fakta perkembangan sejarah serantau dan kedudukan negara. Contohnya seperti negara sebagai pusat pertemuan,pusat perdagangan dan pusat tamadun. Negara kita menjadi pusat-pusat tersebut sejak dua ribu tahun lampau.Peranannya adalah sebagai pusat pertemuan. Ia telah melahirkan beberapa proses seperti interaksi,pengenalan,penyerapan dan penerimaan pelbagai unsur yang sesuai kepada kebudayaan asas. 

 Objektif  Dasar Kebudayaan Kebangsaan adalah :-
 1. Mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan.
 2. Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan yang tumbuh daripada kebudayaan kebangsaan.
 3. Memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi.
Strategi dan Pelaksanaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan adalah :-
 1. Pemulihan,pemeliharaan dan pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas kebudayaan kebangsaan melalui usahasama penyelidikan, pembangunan, pendidikan, pengembangan dan perhubungan budaya.
 2. Meningkat dan mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usaha membimbing dan melatih peminat menggerakkan kebudayaan seluas-luasnya sebagai jentera pembangunan yang berkesan.
 3. Mewujudkan komunikasi yang berkesan ke arah kesedaran kebangsaan,kenegaraan dan nasionalisme Malaysia
 4. Memenuhi keperluan sosiobudaya
 5. Meninggikan taraf dan mutu kesenian.
Pembentukan Dasar Kebudayaan Kebangsaan mengambil kira tiga aspek utama :-

1.Berteraskan Kebudayaan Rakyat Asal Rantau 
 • Malaysia , Indonesia, Filipina , Singapura , Brunei,Thailand dan Kampuchea serta Kepulauan Selatan Pasifik (Polynesia,Melanesia dan Oceania) sehingga Malagasi adalah merupakan bahagian utama dari kawasan tamadun Melayu.
 • Rantau ini adalah pusat pemancaran,pengembangan dan warisan Kebudayaan Melayu sejak zaman berzaman dan ditandai pula oleh kegemilangan dan keagungan tamadun Melayu berpusat di Melaka yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antarabangsa (lingua franca).
2.Unsur-unsur Kebudayaan Lain yang Sesuai dan Wajar Diterima
 • Kebudayaan sebagai sesuatu yang dinamik, sentiasa berubah melalui proses penyerapan dan penyesuaian secara berterusan. Prinsip ini bertepatan dengan situasi penduduk berbilang kaum. 
 • Dengan unsur-unsur budaya Cina, India, Arab, Barat dan lain-lain yang sesuai dan wajar diberi penimbangan dan penerimaan dalam pembentukan Kebudayaan Kebangsaan.
3.Islam Menjadi Unsur Pembentukan Kebudayaan Kebangsaan
 • Agama atau kepercayaan kepada Tuhan merupakan unsur penting dalam proses pembangunan negara serta pembentukan rakyat yang berakhlak dan berpribadi mulia. 
 • Agama Islam memberi panduan kepada manusia dalam mengimbang usaha bagi mengisi kehendak emosi dan fizikal kerana ia patut jadi unsur utama dalam pembentukan Kebudayaan Kebangsaan.

Contoh Pakaian Traditional

Makanan Traditional Melayu

Contoh Makanan Traditional Cina

Contoh Makanan Traditional India
Tarian Traditional Melayu

No comments: