PAUSE HERE

4.2.2 Dasar Pembangunan Belia NegaraDasar Pembangunan Belia Negara dirancang untuk melahirkan generasi belia yang berpotensi untuk menyumbang kepada pembangunan negara. Dasar ini diwujudkan adalah untuk memastikan keupayaan belia menggembleng kekuatan, ketahanan pembangunan sosial, ekonomi dan politik negara.

Definisi Dasar Pembangunan Belia Negara adalah :-
 • Dasar Belia Negara diilhamkan pada April 1973 di UM. Pada 13 Disember 1985, Dasar Belia Negara diumumkan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Datuk Dr Sulaiman Haji Daud.
 • Dikaji semula pada tahun 1997 yang kemudiannya dinamakan sebagai Dasar Pembangunan Belia Negara.
 • Golongan belia dikategorikan kepada golongan berumur antara 15 – 40 tahun dan meliputi 42% daripada jumlah 20 juta penduduk Malaysia. Walaubagaimanapun, dari segi strategi pelaksanaan program dan orientasi aktiviti, tumpuan utama ialah mereka yang berumur 18 hingga 25 tahun. Golongan ini merupakan tenaga penggerak dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan dan pendidikan.
 • Memandangkan belia memainkan peranan penting dalam pembangunan negara dan sebagai bakal pemimpin Negara, usaha bagi mewujudkan organisasi belia yang mantap dan sistematik amatlah diperlukan. Dasar Program Induk Belia Negara dilancarkan pada bulan Jun 1991. Belia merupakan separuh daripada penduduk di Malaysia. Kemajuan Belia merupakan kemajuan negara.

Matlamat Dasar Pembangunan Belia Negara adalah :-
 • Mewujudkan belia Malaysia yang memiliki peribadi yang bersepadu.
 • Menjadi penggerak kepada kemajuan dan kemakmuran bangsa, agama dan negara selaras dengan Wawasan 2020.
Prinsip-Prinsip Dasar Pembangunan Belia Negara adalah :-
 • Mengamalkan prinsip Rukun Negara
 • Mewujudkan semangat perpaduan
 • Mewujudkan sifat kepimpinan yang matang
 • Menggalakkan penyertaan dalam proses perancangan negara
 • Membina nilai moral tinggi
 • Mencapai taraf keilmuan luas dan mendalam.


Pelaksanaan

i.              Bahagian Perkhidmatan Belia di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat diwujudkan untuk membimbing dan memberi perkhidmatan sosial kepada golongan belia.
ii.             Kementerian Belia dan Sukan ditubuhkan untuk merancang dan melaksanakan dasar-dasar untuk menjalankan kegiatan yang memanfaatkan golongan belia.
iii.            Program Rakan Muda’ diwujudkan untuk meningkatkan penglibatan belia dalam pelbagai bidang untuk membentuk masyarakat yang seimbang, berdaya saing, berani dan dinamik selaras dengan kehendak negara.
iv.           Koperasi Belia diadakan mewujudkan oraganisasi yang bercorak koperasi peringkat kebangsaan demi menjaga kepentingan belia dalam bidang ekonomi dan sosial.
v.            Program Belia Berniaga membekalkan kursus-kursus keusahawanan untuk memberi kemahiran kepada belia.
vi.           Kemahiran Vokasional dan Teknikal turut diadakan untuk memperlengkap kemahiran belia untuk memenuhi kehendak pasaran kerja. Contohnya, Institut Kemahiran Belia Negara ditubuhkan untuk menggalakkan belia-belia mendapatkan latihan kemahiran sebagai persediaan menjadi tenaga kerja yang diperlukan oleh sektor industri ke arah mencapai Wawasan 2020.
vii.          Badan-badan Sukarela menganjurkan pelbagai program dari semasa ke semasa untuk membangunkan belia negara.
viii.         Slogan Malaysia Boleh’ merupakan galakan untuk memperjuang semangat kebangsaan di kalangan belia negara.
ix.           Sepuluh aspek yang menjadi motto ialah:

a.            Malaysia Cergas
b.            Malaysia Cemerlang
c.            Malaysia Patriotik
d.            Malaysia harmoni
e.            Malaysia Mahir
f.             Malaysia Mulia
g.            Malaysia Sejagat
h.            Malaysia Prihatin
i.              Malaysia Berbudaya

Program Belia (Perniagaan)

a. Belia Berniaga
Rancangan ini bertujuan usahawan-usahawan di kalangan belia dengan mendorong mereka menggunakan kemahiran yang telah diperolehi melalui kursus-kursus keusahawanan yang disediakan.
b. Koperasi Belia
Bertujuan meninggikan taraf hidup belia-belia amnya dan ahli-ahli khususnya dan menjaga kepentingan belia dalam semua bidang terutama ekonomi dan sosial supaya dapat mewujudkan satu organisasi perniagaan besar yang bercorak koperasi di peringkat nasional.
c. Belia Peladang
Bertujuan untuk melibatkan para belia dalam projek pertanian, penternakan dan perusahaan-perusahaan berasaskan pertanian, dengan bermatlamat untuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan sendiri di kalangan belia-belia terutama sekali mereka yang tinggal di luar bandar

Program Latihan

a. Latihan dan Bimbingan
Bertujuan memberi dan menguruskan latihan kemahiran vokasional dan teknikal untuk membolehkan belia mendapat pekerjaan sendiri serta melengkapkan latihan kemahiran kerja belia.
b. Cawangan Latihan dan Bimbingan

 • Ditubuhkan dengan tujuan merancangkan aktiviti-aktiviti bercorak latihan kemahiran secara formal dan latihan secara tidak formal.
 • Badan-badan Belia terdiri daripada persatuan, pertubuhan dan majlis belia yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan termasuk juga badan-badan sukarela seperti kesenian, kebajikan, sukan, kerjaya dan keagamaan dan badan-badan politik dan kesatuan sekerja. Dari semasa ke semasa, badan ini menganjurkan program-program latihan dan bengkel kepimpinan kepada ahli-ahli untuk mencungkil bakat kepimpinan.

Pencapaian

i.              Belia akan sedar tanggungjawab mereka terhadap negara.
ii.             Mengurangkan masalah sosial.
iii.            Belia menjadi progresif.


No comments: