PAUSE HERE

Dasar Pembangunan Nasional (DPN)

  • Tahun 1990, menandakan berakhirnya RRJPI dan DEB. Dalam tempoh perlaksanaan DEB (1971-1990), ekonomi Malaysia telah berkembang dengan pesatnya walaupun menghadapi pelbagai cabaran.
  • Sesuatu yang tidak boleh disangkal adalah walaupun pencapaian DEB bukanlah satu kejayaan yang menyeluruh, namun banyak kejayaan telah dicapai. Jelas bahawa proses kejuruteraan (sosioeconomic engineering) ala DEB ini memerlukan masa yang lebih lama daripada apa yang telah diperuntukkan dengan mengambil kira kesan-kesan daripada pergolakan dunia amya.
  • RRJPK2 (1991-2000) telah digubal berasaskan DPN dan rancangan ini menandakan bermulanya satu lagi era baharu dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020.

Matlamat Utama DPN

  • Membentuk masyarakat bersatu-padu
  • Membina kestabilan politik, ekonomi dan sosial.
DPN merangkumi perkara berikut :-

1.Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan pengagihan yang saksama.
2. Memastikan pembangunan yang seimbang  bagi semua sektor ekonomi yang utama dan pertumbuhan saksama.
3.Mengurangkan dan menghapuskan suasana sosial dan ekonomi yang tidak seimbang serta menggalakkan perkongsian yang adil daripada pembangunan Negara.
4.Menggalak dan mengukuhkan integrasi nasional menerusi pengurangan atau menghapuskan jurang perbezaan pembangunan ekonomi di antara negeri-negeri dan kawasan-kawasan.
5.Membangunkan sebuah masyarakat yang maju dan dapat menikmati kesejahteraan hidup yang tinggi.
6.Memajukan pembangunan sumber manusia dan mewujudkan tenaga kerja yang berdisiplin dan produktif.
7.Menjadikan sains dan teknologi sebagai teras penting dalam perancangan dan pembangunan sosioekonomi.
8.Memastikan perlindungan alam sekitar dan ekologi dalam jangka panjang bagi memastikan pembangunannegara dapat dikekalkan secara berterusan. 

Fokus Utama DPN ialah :-
  • Pembasmian kemiskinan
  • Penyusunan semula masyarakat
DPN memberi fokus pada strategi berikut :-
  • Hasil pencapaian yang berkualiti dan berkekalan.
  • Persaingan dalam pasaran antarabangsa.
  • Wawasan Malaysia akan muncul sebagai negara maju menjelang tahun 2020.

No comments: